Fariza Abu Bakar
Fariza Abu Bakar

KG. Tunku
Selangor
P. Jaya, MAL-47300
Malaysia

Tel. 03-7756468
Fax. 03-7756468
Email: al_aqsa@muslimonline.com